top of page

Aukční řád

Aukční podmínky – internetové aukce
Antikcity Ondra
Blažena Ondra
Hutník 1466

698 01 Veselí nad Moravou


IČO: 74683501,

Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem ve Veselí nad Moravou 01.09.2007

Pro platbu v korunách:

Číslo účtu: 2200256528/2010

IBAN: CZ0520100000002200256528

BIC(SWIFT): FIOBCZPPXXX

Fiobanka a.s. Praha, pobočka Hodonín

Pro platbu v eurech:

Číslo účtu: 2600746358/2010

IBAN: CZ4220100000002600746358

BIC(SWIFT): FIOBCZPPXXX

Fiobanka a.s. Praha, pobočka Hodonín

Tel. +420 725 485 086
E-mail: antikcityondra@gmail.com


Účastníci aukce
Dražitel v internetové aukci, může být právnická osoba nebo svéprávná fyzická osoba starší osmnácti let. 

Podmínkou účasti je registrace na portálu LiveBid.cz.  Přihlášením na portál LiveBid.cz a příhozem se dražitel zavazuje k dodržování aukčních podmínek. Podmínky jsou pro všechny účastníky stejné a závazné. Dražitel vyplní všechny potřebné údaje k  přihlášení do aukce. Jen při první účasti je přihlášení nutno schválit dražebníkem. Pro další aukce u Antikcity Ondra je vstup povolen bez schvalování. Po registraci a přihlášení mohou schválení dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v internetové aukci.

Dražebník- pořadatel aukce je Blažena Ondra, IČO: 74683501. Dražebník vystupuje jako zprostředkovatel prodeje aukční formou.Dražebníku náleží provize za zprostředkování. Provize - dražební přirážka je 20%.


Průběh internetové aukce
Katalog bude zveřejněn  s popisem a vyvolávací cenou jednotlivých položek nejpozději 14 dnů před koncem aukce. Aukce se koná v případě, že dražitel přihodí na jednotlivou položku.

Dražitel může před samotnou aukcí zadat limit (nejvyšší nabídku). Systém LiveBid bude až do výše limitu automaticky přihazovat. Limit je možné v průběhu aukce navyšovat. Pro podání nabídky je stanovena lhůta, po jejím uplynutí nelze nabídky akceptovat. Dražitel nemůže podanou nabídku zrušit - odvolat. Dojde-li k příhozu na položku v čase kratším než 20 vteřin před ukončením aukce, prodlouží se čas ukončení aukce automaticky o 20 vteřin.
Dražebník si vyhrazuje právo změnit, nebo zrušit aukci konkrétní položky.

Dražebník neručí za případné potíže s připojením k internetu na straně dražitele.

Používané výrazy v popisu předmětů

signováno – signováno vlastní rukou autora

připsáno – pravděpodobně dílo uvedeného autora, ale může se jednat i o někoho jiného

označeno – popsáno možná někým jiným, i později

dílna/studio – dílo pochází pravděpodobně z dílny autora, snad na něm spolupracoval se svými žáky, učni, spolupracovníky

škola – vytvořeno stylem autora i ve stejném období

okruh – dílo vytvořeno v regionu přímého vlivu autora

následovník – dílo ve stylu autora, i později

napodobitel – dílo napodobeno, opakováno, kopírováno dle předlohy, ve stylu autora.

*KP – předmět  byl prohlášen státem za kulturní památku a podléhá režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.

Výše příhozu je určena takto:
Okamžitá dražební cena v Kč příhoz v Kč
do 5000.................................................100
5.000-10.000.......................................500
10.000-20.000.....................................1.000
20.000-50.000.....................................2.000
50.000-100.000...................................5.000
100.000-200.000...............................10.000
200.000-500.000...............................20.000
nad 500.000........................................50.000

 

Prodej
Předmět zakoupil dražitel, který učinil nejvyšší nabídku. Dražiteli bude účtována provize - dražební přirážka  ve výši 20% z dosažené ceny a připočítává se k ceně dosažené dražením. Provize - dražební přirážka zahrnuje případně i odvod ochrannému svazu autorskému za následný prodej uměleckého díla podle autorského zákona.

Vlastnické právo přechází na nového nabyvatele (dražitele s nejvyšším příhozem) okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Cena je složena z ceny dosažené vydražením a provize - dražební přirážka 20%. Dražitel je povinen uhradit kupní cenu do 14 dnů od ukončení internetové aukce platbou na účet provozovatele - Antikcity Ondra, nebo předmět osobně převzít a zaplatit hotově v provozovně dražebníka. Číslo účtu: 2200256528/2010, Fiobanka a.s. Praha, pobočka Hodonín

Platba v hotovosti nesmí převýšit maximální zákonem stanovený limit pro hotovostní platby.(10.000,- Euro v Kč tj. 254.000,- počítá se vždy v aktuálním kurzu ke dni platby) Kreditní karty nejsou akceptovány. V případě neuhrazení zruší aukční síň vydražení konkrétního předmětu a prohlásí aukci za zmařenou. V tomto případě bude dražebník vymáhat škodu smluvní sankci na náklady dražitele, který aukci zmařil.


Údaje o předmětech týkající se autorství, původu, pravosti, data vzniku, stáří, provenience, stavu, vyvolávací ceny, vyjadřují pouze názor dražebníka. Přesnost nemůže být zaručena. Zveřejněné fotografie jsou součástí popisu. Míry obrazů jsou měřeny bez rámu, jen čistá plocha malby. U paspartovaných děl, je uvedena míra ve výřezu, poté i s rámem.

Všechny položky  jsou zpřístupněny v  provozovně před a po celou dobu jejich aukce, a to 14 dnů před ukončením aukce.

Prohlídka se může prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky domluvit s dražebníkem na konkrétní termín.

Položky aukce můžou vykazovat malé restaurátorské zásahy, poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru tisků a kreseb. Popsána jsou pouze ta poškození, která ovlivňují hodnotu položky. Prědměty mohou být restaurované, čistěné, poškozené, nefunkční.

Každý dražitel má 14 dnů před ukončním aukce sám možnost, popřípadě se znalcem se s předměty zařazenými do aukce seznámit v provozovně dražebníka. Přědměty si prohlédnout a přesvědčit se o stavu, pravosti, provedení a funkčnosti.

Je výhradně na dražiteli zda oběkt odpovídá popisu který je zveřejněn na internetu.

Vydražené předměty budou vydávány v provozovně dražebníka - Antikcity Ondra, Hutník 1466, 69801 Veselí nad Moravou. Předměty mohou být na účet kupujícího zaslány poštou, kurýrem, atd.

Covid

jak při prohlídce, tak při vyzvednutí předmětu je nutno zachovávat aktuální protiepidemické opatření.

Odstoupení od koupě

Dražitel se zavazuje, že si při převzetí, případně bez odkladu poté co si mohl vydražený předmět prohlédnout sdělí okamžitě vady dražebnikovi. Dražitel je oprávněn si za účelem odborné péče k prohlídce  převzetí předmětu zajistit na svoje náklady spoluúčast znalce, restaurátora či jiného odborníka. Dražitel je si již před koupí předmětu vědom, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje dražebníka. Jedná o zboží použité a na takové se nevztahují žádné záruky, dražebník žádné záruky na toto zboží neposkytuje a nevztahují se na něj ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci.

Dražebník upozorňuje dražitele, pro případ, že dražitel bude uplatňovat své nároky z vadného plnění a bude tvrdit, že předmět je padělek, napodobenina, falzifikát, bude tento nárok zohledněn, pouze pokud bude tato skutečnost jednoznačně a nesporně prokázána znaleckým posudkem od znalce v oboru výtvarné umění.

Dražitel je oprávněn ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů běží ode dne převzetí předmětu aukce. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

Smluvní sankce

dražiteli, který neuhradí celkovou cenu vyhrané položky ve stanovené lhůtě, bude následující den dražebníkem zaslána emailem 1. upomínka s dodatečnou lhůtou 4 kalendářních dnů. Pokud, dražitel neuhradí celkovou cenu vyhrané položky ani po uplynutí této lhůty, je dražebník oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po dražiteli smluvní škodu způsobenou mu za zmařením aukce, a ušlý zisk. Dražebník je v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy o příklepu dané položky aukce jménem vlastníka položky.

Výše smluvní sankce

  V sankci je zahrnuta náhrada za zmařenou aukci, popřípadě za opakovaní aukce zmařené položky. Výše je stanovena paušální částkou  3.500,- Kč a k tomu ušlý zisk provozovatele ve výši 10% (deseti%) z nejvyššího podaného příhozu na tuto položku aukce dražitelem.

Koupě předmětu v aukci a právní vztahy a související právní vztahy se řídí českým právem. K případnému řešení sporů z dražby je oprávněný příslušný soud podle sídla dražebníka - Antikcity Ondra

Doprava zboží

Cena přepravy se odvíjí od tarifu České pošty, popřípadě jiné transportní společnosti a balného. Snažíme se dobře zabalit a bezpečně dopravit.

Pokud si zboží nebudete osobně vyzvedávat, prosím zeptejte se předem na cenu poštovného/dopravy.

Export

Standardně zasíláme zboží jen do České republiky. 

Do Evropské unie zasíláme zboží jen do výše 30 000 CZK, a to jen po předchozí dohodě.

U zboží nad 30 000 CZK je potřeba vývozní povolení, které rádi zařídíme. Vyřízení povolení trvá 2-3 týdny. 

Antikcity Ondra

 

bottom of page